Διεθνές δίκαιο

Το σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις σχετικά με το δίκαιο που διέπει τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που δραστηριοποιούνται εκτενώς στο συγκεκριμένο τομέα, μέσω της εξέτασης θεμάτων όπως  εξωτερικές εξουσίες και στόχοι της Ευρωπαϊκές Ένωσης, θεσμικά όργανα, αρχές και φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής, πολιτική συναλλαγών και νέα Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας

Διάρκεια: 30 ώρες

Registration for : Διεθνές δίκαιο

Registration Now

Share This Course